Privacyreglement van SUP4FUN

in ontwikkeling …. 

SUP4FUN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. In dit Privacyreglement geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u altijd om ons enkele gegevens te verstrekken. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant.

 

Persoonsgegevens

SUP4FUN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere partijen, tenzij de wet dit vereist of wanneer u expliciet akkoord bent gegaan.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de ons verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u van mening bent dat SUP4FUN niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit, aan ons kenbaar maken.

Registratie persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cursisten en deelnemers worden door SUP4FUN geregistreerd ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Om uw reservering/ boeking voor verhuur van materiaal, voor lessen en/ of aanmelding voor een evenement te kunnen vastleggen of een offerte te kunnen toesturen.
 • Om uw aanvraag te verwerken en uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, of uw verzoek tot offerte.
 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services.
 • Voor plannings, offreer of facturatie doeleinden en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
 • Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen.
 • Veilgheid. Is de deelnemer oud genoeg, beschikt hij of zei over zwemdiploma’s.
 • Communicatie over de lessen.
 • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.
 • Om inzicht te krijgen in hoe mensen bij ons terecht komen zodat wij onze PR daar op kunnen aanpassen

Welke gegevens vragen wij aan u

Voor de bovenstaande doelstelling(en) moet SUP4FUN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Telefoonnummer deelnemer
 • E-mail adres
 • Heeft u eigen materiaal
 • Welke maat wetsuit heeft u nodig
 • Eventuele overige gegevens die u heeft ingevuld bij het reserveren

Uw persoonsgegevens worden door SUP4FUN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de wettelijke termijn loopt bewaren.

Foto’s en social media

Wij zullen zonder uw (of m.b.t. kinderen; de ouder of voogd) toestemming geen foto’s publiceren waarop u herkenbaar in beeld wordt gebracht.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Heeft u nog vragen?

Wij van SUP4FUN zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement nog vragen heeft hierover dan kunt u via de contactgegevens onder aan dit document contact met ons opnemen.

Contactgegevens SUPFUN

 • Bedrijfsnaam: SUP4FUN
 • Eigenaar: Silvia Peters
 • Post adres: Beerschoten 19, 3452 LC VLeuten
 • Telefoonnummer: 06 – 28249034
 • Mail adres: silvia@sup4fun.nl
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 74053817

Datum opmaak privacyreglement: 3 maart 2021