Algemene voorwaarden

 • De deelnemer gaat bij reservering en deelname aan een activiteit akkoord met onze algemene voorwaarden.
 • Deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A en te beschikken over een goede zwemvaardigheid.
 • De deelnemer is fit genoeg om een sport te kunnen beoefenen.
 • Deelname geschiedt geheel op eigen risico. 
 • Zijn de weersomstandigheden dusdanig dat het niet verantwoord is om de les of de tour te laten plaatsvinden heeft de supschool het recht deze te verplaatsen naar een andere datum.
 • Als door de wind de lessen of tours niet kunnen plaatsvinden op de locatie heeft de supschool het recht uit te wijken naar een andere locatie.
 • Disclaimer dient getekend te worden door elke deelnemer (en/of begeleiding van minderjarige deelnemer)
 • Deelnemer mag niet onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ SUP VERHUUR: 

 • Naast de algemene voorwaarden van SUP4FUN, gelden aanvullende voorwaarden voor de SUP verhuur van SUP4FUN.
 • De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder.
 • De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen.
 • De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.
 • De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip en locatie te retourneren bij verhuurder.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.

2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
3. Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.